Thanasilp Supanut
Former CQT PhD Student


Status: Alumnus (data might not be up-to-date)

Preprints

  • Yong-Guang Zheng, Wei-Yong Zhang, Ying-Chao Shen, An Luo, Ying Liu, Ming-Gen He, Hao-Ran Zhang, Wan Lin, Han-Yi Wang, Zi-Hang Zhu, Ming-Cheng Chen, Chao-Yang Lu, S. Thanasilp, D.G. Angelakis, Zhen-Sheng Yuan, Jian-Wei Pan. Efficiently Extracting Multi-Point Correlations of a Floquet Thermalized System.
  • S. Thanasilp, Samson Wang, Nhat A. Nghiem, Patrick J. Coles, M. Cerezo. Subtleties in the trainability of quantum machine learning models.
  • J. Jirawat Tangpanitanon, J. Tangpanitanon, S. Thanasilp, Marc-Antoine Lemonde, D.G. Angelakis. Quantum supremacy with analog quantum processors for material science and machine learning.

Publications